Blok 3: We hebben oor voor elkaar

Doel: De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.

De lessen zijn gericht op:

  • Duidelijk kunnen vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
  • Goed en slecht kunnen luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
  • Het ontstaan én voorkomen van misverstanden. Wat wordt er bedoeld en hoe wordt iets begrepen?De kinderen leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
  • Het herkennen van verschillende standpunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
  • Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
  • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
  • In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

Klik hier voor het overzicht van lesaanbod m.b.t. blok 3 in alle groepen.

Op de kletskaarten staan vragen waarover in de groep met de kinderen wordt gesproken. Hieronder vindt u de kletskaarten bij blok 3. U kunt met input van deze kaarten ook thuis over dit onderwerp met uw kind praten.

groep 1/2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6