Informatie

De Apollo 11 is een kleinschalige school en dat willen we ook blijven. We zijn in de afgelopen jaren gegroeid naar 13 groepen. Dit is het maximale aantal groepen waar wij mee willen werken. We hebben een prachtig nieuw gebouw dat inmiddels alle 13 groepen kan huisvesten. 

Aanmelden groep 1:
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw stedelijk aanmeldsysteem binnen de gemeente Utrecht, om zodoende ieder kind gelijke kansen te geven. Onder het kopje aanmeldprocedure vindt u hier meer informatie over.

Aanmelden zij-instroom:

Er is veel interesse in onze school. Op dit moment hebben we een aantal grote groepen. We krijgen regelmatig nog vragen over plaats voor zij-instromers. De school heeft beperkt plek voor zij-instromers. Het is daarom aan te raden om contact op te nemen over de specifieke mogelijkheden op het moment dat u een overstap overweegt. Bij eventuele interesse gaan wij eerst in gesprek over onze mogelijkheden. Belangrijk om te weten is dat zij-instroom in een hogere groep geen mogelijkheid geeft tot instroom van broertjes of zusjes in een lagere groep die vol is. 

Daarnaast is er door de grote hoeveelheid leerlingen die extra zorg nodig hebben in alle groepen, op dit moment geen mogelijkheid voor het aannemen van zij-instromers met zorgbehoeften die buiten de basisondersteuning valt. 

Passend onderwijs
Bij de aanmelding van een kind met specifieke behoeften wordt in een gesprek met de ouders de mogelijkheden van toelating besproken en wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur over de toelating. Aangezien er allerlei factoren meespelen, zal de school voor ieder verzoek tot plaatsing een afweging maken.

Uitgangspunten zijn:

  • Het belang van het kind;
  • Onze mogelijkheden om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen;
  • De zorgbehoefte en groepsgrootte van de groep waarin het kind komt.

De aanname vindt plaats op basis van een overleg met de Intern Begeleider en bij bijzondere omstandigheden het team. De directeur besluit tot toelating. Bij afwijzing geeft de directeur uitleg waarom we van mening zijn dat het kind niet geplaatst kan worden. 

Voor meer informatie over de aanname procedure (ook voor zij-instromers) wordt u verwezen naar ons aannamebeleid op de website.

Meer informatie over de school en het onderwijs kunt u vinden in de schoolgids van dit schooljaar.

Dit schooljaar is er 6 keer per jaar een rondleiding voor nieuwe geïnteresseerde ouders. U bent van harte welkom!