De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of levensovertuiging. We gaan met elkaar om op basis van gelijkheid. We vertrouwen en respecteren elkaar.

De school is opgericht in 1969. Het oude gebouw is vervangen en het mooie nieuwe gebouw is gebouwd in 2012, heeft inmiddels dertien lokalen en een aantal werkruimtes waar kinderen buiten de groepen (samen) kunnen werken. Ook is er een speellokaal en een groot schoolplein. We maken gebruik van een gymzaal in dezelfde straat die ook door andere buurtscholen wordt gebruikt.

De kinderen die de school bezoeken, komen voor een deel uit de kern van De Meern. Tegenwoordig komt een groot gedeelte van de kinderen uit de omliggende (nieuwbouw)wijken zoals Parkwijk, Veldhuizen, het Weer, de Balije, de Woerd en Vleuterweide. We zien dat ouders steeds meer bewust kiezen voor het Daltononderwijs en voor de kleinschaligheid van onze school.

Eén van de sterke punten van de Apollo 11 is de kleinschaligheid van de school. We zijn aan het groeien maar willen de kleinschaligheid behouden. De Apollo 11 heeft vanaf het schooljaar 2019/2020 dertien groepen, het aantal groepen dat past bij het behouden van deze kleinschaligheid.
In het schooljaar 2021-2022 zijn er twee groepen 1, drie groepen 2/3, drie groepen 4/5, drie groepen 6/7 en één groep 8. Het totaal aantal leerlingen zal rond de 320 komen te liggen.

De school heeft in 2012-2013 zeer bewust gekozen voor het werken met heterogene groepen. Naast de pedagogisch didactische motieven voor deze keuze, kan de groei van het aantal leerlingen goed worden opgevangen door de leerlingen te verdelen over twee of drie groepen.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Van links naar rechts (van achteren naar voren) Chloé, Rémon, Annemieke, Mark B....

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR: Joery, Willemijn, Sanne, Marjolein, Judith, Suzanne De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wette...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...