Extra verlof

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn maar een kind is echt leerplichtig vanaf het moment dat het 5 jaar is. Vanaf dat moment zijn ouders strafbaar als zij hun kind thuis houden.
Als de gewone schoolweek te zwaar is, mag u uw kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Dit kan tot de 6e verjaardag. We doen dit graag met u in overleg.

Bijzonder verlof
Kinderen zijn vrij tijdens de schoolvakanties. In een aantal gevallen kan uw kind bijzonder verlof krijgen. Dit verlof mag niet meer dan maximaal 10 dagen zijn. Redenen om dit verlof aan te vragen zijn o.a.:

 • Specifieke aard van het beroep van één van de ouders waardoor vakantie met het gezin niet tijdens de schoolvakanties plaats kan vinden.
 • Ziekte van u of uw kind tijdens een vakantie.
 • Voor bepaalde religieuze feesten of verplichtingen.
 • Gewichtige omstandigheden zoals:

– ernstige ziekte of overlijden van familieleden
– huwelijk of huwelijksjubileum van familieleden
– verhuizing

Daarbij geldt het volgende:

 • Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
 • er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden;
 • de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het hoofd van de school/instelling;
 • verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
 • alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen;
 • verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • goedkope tickets in het laagseizoen;
 • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • vakantiespreiding;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • televisie- of filmopnames en/of fotoshoots
 • samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 • kroonjaren;
 • sabbatical;
 • wereldreis/verre reis.

Meer informatie over bovenbeschreven zaken vindt u in deze folder en op www.utrecht.nl/leerplicht of download hier de beleidsregel voor een nadere toelichting.
Voor een verlofaanvraag kunt u hieronder het formulier downloaden en invullen.

Aanvraagformulier extra_verlof_max_10_dagen

Meer dan 10 dagen bijzonder verlof
Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. In bijzondere gevallen kunt u voor uw kind verlof van meer dan 10 dagen aanvragen. De aanvraag doet u bij uw gemeente. Na contact met de schooldirecteur neemt de gemeente een beslissing.

Klik hier om bijzonder verlof van meer dan 10 dagen aan te vragen via de gemeente Utrecht.