Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld op basis van de Wet op de Medezeggenschap in het onderwijs en heeft een rol in de ontwikkeling en vaststelling van het schoolbeleid. Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. De rechten van de oudergeleding en de personeelsgeleding bij de vaststelling van het beleid verschillen.

Ouders kunnen altijd MR-vergaderingen bijwonen; ze zijn openbaar. Belangrijk nieuws uit de MR ontvangt u enkele malen per jaar via de Nieuwsbrief. U kunt de MR-leden gemakkelijk aanspreken als u met vragen of opmerkingen zit. De oudergeleding vindt zulke signalen belangrijk, evenals opmerkingen en suggesties van ouders tijdens ouder- en thema-avonden. Soms vraagt de MR ouders specifiek om hun mening, bijvoorbeeld door middel van de ouderenquête.

Elk najaar kunnen er enkele ouders en personeelsleden uit de MR aftreden. Wij hopen daarom dat u zich beschikbaar wilt stellen om in de MR gekozen te worden. Verkiezingen vinden overigens alleen plaats als er meer kandidaten zijn dan plaatsen.

Indien u meer wilt weten over de MR en de rol van de MR kunt u de voorzitter of de andere MR-leden benaderen.

MR oudergeleding:

  • Hakan Eker (voorzitter)
  • Nadia Daoudi (lid)
  • Esther Janssen (lid)

MR personeelsgeleding:

  • Marjorie Henriquez
  • Marjolein Heuven
  • Jolanda Wierts

Download hier het MRjaarverlslag 2016-2017.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher......

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Directie en Intern Begeleider Marja Hamers (directeur) Marleen Oostendor...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld op basis van de Wet op de Medezeggenschap in het onderwijs en h...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 uur tot 14.45 uur woensdag ...

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...