Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kunt koppelen zijn: kennis, modern, vooruitgang, ruimte, kansen, vrijheid, succesvol, buiten de kaders, innovatief, lef en moed. Een school met de naam Apollo 11 is een school waar deze woorden betekenis krijgen.

Missie

Ons doel is om alle kinderen voldoende bagage mee te geven om later succesvol en gelukkig te kunnen zijn in hun leven. We helpen de kinderen om kennis en vaardigheden te verwerven door samen te werken, zelfstandig te werken, initiatief te nemen, keuzes te maken en zicht te krijgen op hun leerproces. Opdat zij later zeggen: “Op de Apollo 11 heb ik geleerd wie ik ben, wat ik kan en wat ik moet doen om verder te komen”.

Visie

Apollo 11: daar krijg je de ruimte!

Op de Apollo 11 werken we samen vanuit ‘hoofd, hart en handen’, waarbij we per leerjaar zoeken naar het evenwicht tussen welbevinden, leren en vaardigheden.

De Apollo 11 is een school met een fijne sfeer waar ieder kind zichzelf mag zijn. We werken op basis van wederzijds vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, waarbij ouders en leerkrachten een voorbeeldrol vervullen.  

Ons onderwijs is toekomstgericht, gaat uit van de Daltonpijlers en draagt bij aan een onderzoekende, kritische en nieuwsgierige houding. 

We werken thematisch en groepsdoorbroken. Leerlingen weten wat zij moeten doen om hun doelen te behalen, wat een positieve bijdrage levert aan hun competentiegevoel. We vinden hierbijiedere dag een beetje beter een belangrijke waarde

Download hier het oude visiedocument. Het nieuwe document is in ontwikkeling.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Directie en Intern Begeleider Marja Hamers (directeur) Marie-Louise Bijl (waa...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden mee...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) maandag, dinsdag en donderdag8.30 uur tot 14.45 uur woensdag en vrijdag8.30 u...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...