Daltononderwijs

“Freedom and responsibility perform the miracle.”

“Experience is the best and indeed the only real teacher… Pupils should be given the chance to acquire the art of study before they can be expected to learn…”

“Let us think of a school as a social laboratory where pupils themselves are the experimenter. Let us think of it as a place where community conditions prevail as they prevail in life itself.”

Helen Parkhurst: Education on the Dalton Plan, 1922

Daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst. In 1905 komt zij als net afgestudeerde leerkracht op een ‘eenmansschooltje’ in Wisconsin (VS) onderwijs geven. Ze krijgt te maken met een groep kinderen van verschillende leeftijden en leerniveaus. Om met haar lessen aan te kunnen sluiten bij de leerbehoeften van de kinderen, heeft ze een simpele maar ingenieuze oplossing: kinderen kiezen zelf uit de aangeboden leerstof en maken zo hun eigen leerprogramma’s. Het leerprogramma wordt opgenomen in een werkcontract: de weektaak. De kinderen kunnen bij het maken van deze weektaak hulp krijgen van Helen of van andere kinderen. Er ontstaat zo een samenwerkingsverband, waarbij de leerling zich verplicht het zelf gekozen leerdoel binnen een bepaalde tijd te bereiken en de leerkracht toezegt daarbij behulpzaam te zijn.

In 1914 komt ze in contact met Maria Montessori. De overtuiging groeit bij haar dat de Montessori-methode geschikt is voor jonge kinderen, maar dat een geschikt vervolg vanaf het achtste levensjaar ontbreekt. Parkhurst ontwikkelt daarvoor een concept: Het Daltononderwijs, dat dient als verantwoord verlengstuk.

Met behulp van geldschieters uit de stad Dalton opent Helen Parkhurst in 1920 “The Dalton School” in New York City. Haar methode beschrijft ze in haar boek ‘Education on the Dalton Plan’. De twee gedachtes achter Parkhursts Dalton Plan, ‘freedom’ en ‘interaction of group life’, zijn nog steeds een inspiratie voor het onderwijs. Binnen het Daltonconcept is er de vrijheid zich verder te ontwikkelen om net als Helen Parkhurst vernieuwend te zijn en aan te sluiten bij de maatschappij. Op dit moment is het Daltononderwijs de snelst groeiende pedagogische aanpak in Nederland.

 

Van drie principes naar vijf kernwaarden
De Nederlandse daltonidentiteit is altijd gestoeld geweest op drie principes. Onderwijs en dus ook daltononderwijs is constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe kernwaarden ontwikkeld, die hieronder kort beschreven staan:

  • Vrijheid/verantwoordelijkheid

Kinderen worden gestimuleerd zelf keuzes te maken.

  • Samenwerken

We werken samen met anderen om taken uit te voeren.

  • Effectiviteit                             

Bij het thematisch werken worden vakken met elkaar verbonden en ontstaat ‘deep learning’.

  • Zelfstandigheid                     

Kinderen leren wat ze moeten doen als ze niet meer weten wat ze moeten doen.

  • Reflectie                                  

We leren kinderen positief kritisch naar werk van zichzelf en van anderen te kijken en elkaar feedback te geven.

 

Binnen het Daltonconcept is er de vrijheid zich verder te ontwikkelen om net als Helen Parkhurst vernieuwend te zijn en aan te sluiten bij de maatschappij. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Nederlandse Dalton Vereniging.

In onze visie op onderwijs speelt het Daltononderwijs een leidende rol. In hoofdstuk 2 van onze schoolgids kunt u lezen op welke manier wij de praktische vertaling naar het onderwijs vormgeven.

Download hier het visitatieverslag voor de verlenging van ons Daltoncertificaat.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vier jaar gel...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11       ...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)                ...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...