Team

Het team van obs Apollo 11

Directie en Intern Begeleider

 • Marja Hamers (directeur)
 • Jolien van Rooij (intern begeleider, schoolopleider)

Leerkrachten

 • Lilian van Leeuwen (1/2A)
 • Jolanda Wierts (1/2A, coördinator excellentie)
 • Joery Hijne (1/2B)
 • Laura van den Beukel (1/2C)
 • Sanne van der Woerd (1/2D)
 • Esther In de Betouw (vervanging en extra ondersteuning onderbouw)
 • Willemijn van der Sloot (3/4A, schoolopleider)
 • Marjorie Henriquez (3/4B)
 • Kimberley van Aalten (3/4C, onderbouwcoördinator)
 • Marloes Baas 3/4C, coördinator moderne media)
 • Lisanne Kok (5/6A, vakleerkracht expressie)
 • Marjolein Heuven (5/6B, veiligheidscoördinator)
 • Jolien Heijman (groepsleerkracht 5/6C)
 • Annemieke Peene (vervanging en extra ondersteuning bovenbouw, plusgroepleerkracht)
 • Mark van Beuningen (7/8A, innovator toekomstgericht onderwijs)
 • Rémon de Bruin (7/8B)
 • Marie-Louise Bijl (7/8B, bovenbouwcoördinator)
 • Mark Atema (vakleerkracht bewegingsonderwijs)

Onderwijsondersteunend personeel

 • Marscha Middelkoop (conciërge)
 • Chloé van den Brande (leerkracht Frans, groepsondersteuner)
 • Esther Wattimena-Meijer (administratief medewerker)
 • Marian Zeelenberg (arrangementenbegeleider)

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Directie en Intern Begeleider Marja Hamers (directeur) Jolien van Rooij ...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en person...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) maandag, dinsdag en donderdag 8.30 uur tot 14.45 uur woensdag en vrijdag...

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...