Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner FOTODOK om onze visie op kunst- en cultuuronderwijs uit te werken en te vertalen naar onderwijsactiviteiten.
Kunst- en cultuuronderwijs speelt een belangrijke rol in ons thematisch lesaanbod.

Theaterlessen
Op de Apollo 11 worden iedere dinsdag theaterlessen gegeven door Lisanne Kok, vakleerkracht expressie. Lisanne baseert de lessen op het gebied van zang, dans, toneel en drama op de thema’s van de Vreedzame School die op dat moment actueel zijn in de groep. Daardoor ervaren kinderen vanuit diverse perspectieven dat iedereen anders is, anders reageert en gebeurtenissen anders ervaart. Ze leren hoe ze daar mee om kunnen gaan waardoor een positief en veilig (leer)klimaat ontstaat.

Apollotheater
Een aantal keer per jaar is er voor alle groepen Apollotheater. Kinderen bereiden iets voor met hun groep (of een klein groepje) op het gebied van zang, dans, poëzie of toneel. Dit doen ze buiten de theaterlessen om. Op vrijdag treden de groepen op. De groepen uit cluster 1/2  en 3/4 verzorgen elk drie optredens per jaar.

De groepen uit de bovenbouw (5 t/m 8) verzorgen één keer per jaar een optreden van ongeveer 45 minuten. Dit optreden wordt twee keer uitgevoerd. Eén keer voor de andere bovenbouwgroepen en een keer voor de ouders van de eigen groep. In de ouderkalender kunt u zien welke groep op welk moment aan de beurt is.

  • De optredens voor de ouders van cluster 1/2 en 3/4 zijn op vrijdag van 8.40 –  9.15 uur.
  • De optredens voor de ouders van de bovenbouw zijn op vrijdag van 13.45 – 14.30 uur.

Multimedialessen
In samenwerking met FOTODOK worden lessen ‘werken met multimedia’ gegeven. In kleine groepjes leren kinderen in een aantal lessen hoe zij bijvoorbeeld een stop-motion filmpje maken, hoe bepaalde verwerkingssoftware werkt en hoe ze digitale apparaten in kunnen zetten in het onderwijs.

KunstKabinet
In samenwerking met FOTODOK is het KunstKabinet aangeschaft. We zetten de opdrachten uit het KunstKabinet in aansluitend bij de thema’s.

Muzieklessen
Vanaf 2017/2018 werken we samen met Slagwerkschool Midden Nederland aan muziek in het onderwijs. Het doel is om kinderen meer te leren over de verschillende muziekstijlen, ervaringen op te doen met diverse muziekinstrumenten, basiskennis te ontwikkelen van ritme en noten lezen en plezier te ervaren bij het maken van muziek.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Directie en Intern Begeleiders Marie-Louise Bijl directeur marie-louise.bijl@sp...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden mee...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) maandag, dinsdag en donderdag8.30 uur tot 14.45 uur woensdag en vrijdag8.30 u...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...