Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School.

Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren vertrouwen te hebben in zichzelf. Ons pedagogisch (leer)klimaat draagt bij aan het leren vertrouwen op jezelf en op je omgeving. Een belangrijke werkvorm die we gebruiken is het programma “De Vreedzame School”. Hiermee werken we structureel aan het scheppen en behouden van een goed pedagogisch (leer)klimaat in de school.

Ook in het Daltononderwijs zitten aspecten verweven die bijdragen aan de basis voor een veilig en prettig schoolklimaat. Voorbeelden hiervan zijn het leren omgaan met elkaar op een respectvolle manier en het leren accepteren van elkaar als verschillende individuen.
Een ander aspect is dat we bewust werken met heterogene groepen. Omdat de kinderen afwisselend jongste of oudste leerling zijn is hun rol ieder jaar anders. Daardoor leren zij gedurende hun hele schoolloopbaan dat leren een actieve houding vraagt, waarin ze kunnen geven en ontvangen.

In groep 7/8 worden de leerlingen opgeleid tot mediator. Door het werken met maatjes was de stap om kinderen van groep 7 en 8 op te leiden als mediator niet groot. Een mediator heeft als taak mee te helpen conflicten tussen kinderen op te lossen. De leerlingen krijgen een aantal lessen over de manier waarop zij kinderen die een conflict hebben, op een goede manier kunnen begeleiden zodat het conflict kan worden opgelost.

Deze lessen zijn leuk en leerzaam en worden met enthousiasme in de praktijk gebracht. Ze worden gegeven door de coördinator veiligheid. De coördinator veiligheid is voorzitter van de werkgroep veiligheid. Samen met de werkgroep wordt er besproken wat aandachtspunten voor de school zijn. Hierover gaat zij met kinderen, leerkrachten en/of ouders in gesprek. Momenteel is er een groepje leerlingen en ouders dat onderzoekt hoe het spelen tijdens het overblijven verbeterd kan worden.

De Vreedzame School is een stevig basis voor een goed pedagogisch klimaat. We vinden het belangrijk dat (de lessen van) de Vreedzame School niet op zich staan. Daarom verbinden we daar waar kan vakken en thema’s met de thema’s van de Vreedzame School.

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School zijn de theaterlessen. Daar maken ze kennis met andere vormen om emoties en gevoelens te uiten. Door zich in spel en beweging te verplaatsen in een ander(e rol), ontstaat begrip voor andere opvattingen en mogelijkheden. De theaterlessen zijn speciaal voor onze school ontwikkeld door onze vakleerkracht theater en sluiten aan op de thema’s van de Vreedzame School. De kinderen krijgen wekelijks een theaterles.

De thema’s van de Vreedzame School die jaarlijks worden aangeboden zijn:

Blok 1: We horen bij elkaar

Blok 2: We lossen conflicten zelf op

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

Blok 6: We zijn allemaal anders

Klik op de link voor meer informatie over deze blokken.

Routekaart pestprotocol

Op de Apollo 11 hebben we een routekaart pestprotocol opgesteld. Leerlingen leren tijdens Vreedzame Schoollessen en op andere momenten gedurende de dag hoe ze goed met elkaar omgaan. Indien er toch pestsituaties ontstaan of we signaleren pestgedrag dan wordt gebruik gemaakt van deze routekaart.