Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vier jaar geleden. En ondanks dat dat een tijdje geleden is, omarmen we de visie met daarin heterogeen werken nog steeds. Het is ook niet zo dat we niet de kansen van heterogeen werken zien, maar een aantal zaken zorgt ervoor dat de Apollo 11 overstapt naar homogene groepen.

Waar worden de leerlingen beter van?

De afgelopen twee jaar zijn bijzondere jaren geweest. We hebben twee jaren gehad waarin corona veel invloed gehad heeft. Daarnaast neemt ook het lerarentekort toe, waardoor er bijvoorbeeld minder invalleerkrachten zijn.

De leerlingen op de Apollo 11 ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier en de laatste tijd wordt zichtbaar dat de verschillen tussen leerlingen groter geworden zijn. Dat betekent ook dat er meer gedifferentieerd moet worden in een groep. In een heterogene groep zijn in de basis al zes niveaus per vak aanwezig, door de toegenomen variatie in onderwijsbehoeften zijn op dit moment meer dan zes niveaus nodig. Dit belemmert ons in het geven van goed passend onderwijs op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.

Om tot een goed besluit over de vormgeving van de groepen voor volgend jaar te komen, hebben we de uitgangspunten voor ons onderwijs op papier gezet met als titel: ‘we nemen de ruimte’ met daarbij de centrale vraag: ‘worden de leerlingen er beter van?’. De uitgangspunten zijn:

  • In de afgelopen jaren hebben veel kinderen in Nederland, dus ook op de Apollo 11 onderwijsachterstand opgelopen. We willen de kinderen graag een gelijke kans op goed onderwijs geven;
  • In het afgelopen jaar hebben we een aantal nieuwe methodes geïmplementeerd om een impuls te geven aan het onderwijs. Deze methodes willen we graag een nog steviger fundament geven, waarbij de focus ligt op onderwijs;
  • Door het lerarentekort en ook de flexibiliteit die wordt gevraagd in periodes zoals met corona is het goed om naar de organisatie van het onderwijs te kijken. Hoe kunnen we echt goed elkaars kwaliteiten benutten om het onderwijs effectief vorm te geven. Hierbij houden we in ons achterhoofd dat er nu extra gelden zijn, zoals vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), maar dat die financiering er over een paar jaar niet meer is.

Op basis van deze uitgangspunten en de vraag ‘worden de leerlingen er beter van?’ is gekozen voor het werken met homogene groepen. Bij geen enkele optie bestaan alleen maar voordelen, dus ook niet bij homogeen werken, maar op dit moment we hebben met elkaar gezien dat deze optie wel het beste past bij de onderwijsbehoeften die de kinderen hebben. Hier worden de leerlingen beter van.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vier jaar gel...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11       ...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)                ...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...